Kongepython

Hvad er CITES?

CITES er forkortensen for “Convention on International Trade in Endandered Species of Wild Fauna and Flora”. I Danmark kendes denne konvention også som Washington-konventionen, eller CITES.

Der er ikke tale om en egentlig organisation, men nærmere en international aftale som i dag er indgået af 169 lande over hele jorden. De enkelte lande som underskriver af deltage i konventionens arbejde, skal således opfylde visse kriterier, og skal desuden efterleve det regelsæt som er vedtaget af alle medlemslandene, og som løbende opdateres på partskonferencer hvert andet år.

Konventionens formål er hovedsageligt at kontrollere den internationale handel med udryddelsestruede arter, eller arter som det vurderes at kunne trues ved ukontrolleret handel. Formålet at at sikre at udnyttelse af forskellige arter foregår på et bæredygtigt grundlag, således at der ikke sker en overudnytning af naturens resurser.

I Danmark, og resten af EU, administreres CITES, under en anden lovgivning end CITES-reglerne, da EU's medlemslande indbyrdes har delvis fri bevægelighed inden for fællesskabets grænser. Derfor er der udformet nogle andre regler som alle EU-landene administrere efter. Reglerne er med udgangspunkt i de regler som findes under Washington-konventionen/CITES, men har desuden en masse særlige betingelser, og administrative beslutninger, som letter handlen inden for EU, eller regulere udnyttelsen af naturresurserne så ansvarsfuldt som muligt. Herunder har EU i flere tilfælde en noget mere ansvarsfuld administration end de øvrige lande som administrer efter CITES-reglerne.

EU-reglerne, som i EU-landene opfattes som CITES-reglerne, er samlet i Rådets forordning (EF)nr. 338/97, som er de regler som er væsentlige når man handler udryddelsestruede dyr og planter inden for EU. Det er også i disse regler handlen af bilag A arter (oftest forvekslet med liste I arter, da der er en vis sammenhæng) er bundet op, i form af krav om certifikater, mærkningskrav, dokumentation for oprindelse mv..

I Danmark er det Skov- og Naturstyrelsen som er den kompetente myndighed der administrer handlen med arter omfattet af CITES og Rådsforordningen. På styrelsens hjemmeside http://www.cites.dk/, kan man læse meget mere om reglerne, baggrunden for disse, samt hvordan man skal forholde sig i forskellige sager. Et vigtigt link, som ALLE der køber eller sælger krybdyr burde kende, er reglerne for handel med arterne omfattet af bilag A. http://www.skovognatur.dk/Emne/Naturbeskyttelse/International/Cites/Foldere+og+skrivelser/koeb_salg_padder.htm

Hvis man har særlige spørgsmål som man ikke kan finde svar på via styrelsens hjemmeside, bør man kontakte Skov- og Naturstyrelsen og forhøre sig om regler eller procedurer. Styrelsens medarbejdere vil altid kunne forklare om de aktuelle regler, eller undersøge en konkret problemstilling nærmere, og give et svar om hvordan man skal forholde sig.